• خدمات محوطه سازی - گروه پیمانکاری امام ( ع )

  • خدمات ساختمانی - گروه پیمانکاری امام ( ع )

  • خدمات فاضلاب - گروه پیمانکاری امام ( ع )

  • خدمات راه سازی و اجرای دیوار پیش ساخته - گروه پیمانکاری امام ( ع )

  • خدمات زیر سازی و آسفالت - گروه پیمانکاری امام ( ع )

  • طراحی و ساحت انواع پل عابر پیاده - گروه پیمانکاری امام ( ع )

  • اجرای سازه های فلزی - شرکت عالم سویل اهواز