پروژهای اجرا شده در زمینه ایستگاه پمپاژ :

• ایستگاه پمپاژ مجتمع قضایی نیروهای مسلح 
• ایستگاه پمپاژ دفع آبهای سطحی