پروژهای اجرا شده در زمینه ساختمان :

• اجرای ده واحد ساختمان پشتیبانی در مارون یک تا چهار
• اجرای ساختمان های محوطه باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد شامل : پست برق , واحد حراست و …
• اجرای ساختمانهای جدید تصفیه خانه شماره یک آبفا اهواز