پروژهای اجرا شده در زمینه شبکه آب :

• تحلیل، طراحی، اجرا، نظارت پروژه دفع آبهای سطحی کل منطقه ۳ اهواز
• شبکه آب منطقه شمس جاوید اهواز