پروژهای اجرا شده در زمینه شبکه فاضلاب :

• شبکه فاضلاب کوی رمضان و شبکه فاضلاب حصیر آباد
• شبکه فاضلاب تالار مهر
• شبکه فاضلاب مجتمع بهار
• شبکه فاضلاب کوی آریا شهر
• شبکه فاضلاب منطقه باغ شیخ و شبکه فاضلاب فاز ۲ پاداد
• شبکه فاضلاب تصویه خانه شماره ۱ آبفا اهواز
• شبکه فاضلاب مشترکین منطقه ۳ آبفا اهواز
• شبکه فاضلاب مجتمع قضایی نیروهای مسلح

 

پروژهای اجرا شده در زمینه نگهداری فاضلاب :

• نگهداری و لایروبی غرب اهواز ( منطقه ۶ و ۴ اهواز ) 
• نگهداری و لایروبی شرق اهواز ( منطقه ۸ و ۷ اهواز )