پروژهای اجرا شده در زمینه محوطه سازی :

• مجری پروژه محوطه سازی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان 
• مجری پروژه محوطه سازی واحد های نمکزدایی مارون یک تا چهار 
• اجرای پروژه اجرای جدول و کفپوش در منطقه سه اهواز 
• اجرای دریاچه مصنویی در باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان 

پروژهای اجرا شده در زمینه کاشت درخت و چمن :

• اجرای چمن محوطه و زمین شماره سه باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان 
• کاشت ده هزار اصله انواع درخت در محور اهواز شوشتر و سه سال نگهداری 
• اجرای چمن و کاشت انواع درخت در منطقه ۳ شهرداری اهواز 
• اجرای چمن و کاشت انواع درخت در منطقه کوی فداییان اسلام ( نیو ساید )