پیشرفت پروژه احداث پل عابر مکانیزه سه راه فرودگاه به ۱۰۰درصد رسید . گروه پیمانکاری امام ( ع )

در تاریخ  ۱۵ – ۰۳ – ۱۳۹۴

IMG_0248 IMG_0195 IMG_0228 IMG_0261 IMG_0267 IMG_0176