پیشرفت پروژه احداث پل عابر مکانیزه سه راه فرودگاه به ۸۰ درصد رسید .

گروه پیمانکاری امام ( ع )

IMG_0297